Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą ona zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia. Więcej informacji. ×

W naszej bazie jest już 710 pomysłów

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i polityka prywatności Platformy Inwestornia.pl

Prawa autorskie do platformy Inwestornia.pl

W braku odmiennego zastrzeżenia, prawa autorskie do treści niniejszej Platformy internetowej posiada Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk, NIP 583 000 20 02, zwana dalej Administratorem.
Wszelkie prawa do całej koncepcji Platformy internetowej www.inwestornia.pl, zwanej dalej Platformą, w tym do jakichkolwiek umieszczonych na niej elementów graficznych, treści, struktury oraz pozostałych składowych Platformy, są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na Platformie, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
Żadna część Platformy nie może być reprodukowana bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub właściciela praw autorskich do konkretnej części składowej.
Platforma wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 nr 47 poz. 211 z późn. zm.).

Inne prawa autorskie

Informacje umieszczone w Bazie Pomysłów, pochodzą od właścicieli poszczególnych pomysłów i zostały opublikowane za ich wiedzą i zgodą. W Platformie, a w szczególności w  Bazie Pomysłów, znajdują się dokumenty, znaki towarowe, oryginalne materiały, teksty, zdjęcia, grafiki, które są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystywanie i rozpowszechnianie umieszczonych w portalu materiałów wymaga zgody ich właścicieli.

Warunki korzystania z Platformy przez Pomysłodawców

Pomysłodawca rejestruje się na Platformie Inwestornia poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod przyciskiem "Utwórz konto" w prawym górnym rogu strony głównej. Pomysłodawca, który umieszcza na Platformie swoje dane, ma możliwość upubliczniania ich tylko wybranym grupom użytkowników lub zachować pełną ich poufność.
Pomysłodawca może korzystać z Generatora Biznesplanu w celu przygotowania dokumentacji projektowej. Jednocześnie ma możliwość udostępniania poszczególnych jej częsci innym użytkownikom platformy w dowolnym zakresie.
Osoby zarejestrowane mogą korzystać bezpłatnie ze szkoleń e-learningowych dostępnych na Platformie.
Pomysłodawcy informują ARP S.A. o podjęciu negocjacji z Inwestorami, którzy skontaktowali się z nimi dzięki Platformie Inwestornia, w szczególności zaś o fakcie i dacie podpisania wszelkich umów z Inwestorami, w terminie 7 dni od ich podpisania.
ARP S.A. nie doradza Pomysłodawcom w procesie negocjowania warunków współpracy z Inwestorami i nie bierze odpowiedzialności za skutki ich ewentualnych decyzji odnośnie jakichkolwiek przedsięwzięć.
ARP S.A. zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji otrzymywanych od Pomysłodawców, w szczególności nie przekazywania osobom trzecim, bez zgody Pomysłodawcy, danych o charakterze poufnym dotyczących planowanych przedsięwzięć.

Warunki uzyskania statusu Inwestora na platformie Inwestornia

Warunkiem uzyskania statusu Inwestora jest akceptacja niniejszego Regulaminu, wypełnienie formularza rejestracyjnego "Utwórz konto" dostępnego na stronie głównej, oraz uzyskanie decyzji o nadaniu statusu Inwestora.  Decyzję o nadaniu statusu Inwestora podejmuje ARP S.A. po podpisaniu z kandydatem na Inwestora "Deklaracji o zachowaniu poufności informacji".
Inwestor jest zobowiązany do niewykorzystywania w sposób konkurencyjny informacji umieszczonych w Bazie Pomysłów oraz Biznesplanów Pomysłodawców i nie przekazywania zawartych w nim informacji osobom trzecim bez zgody Pomysłodawcy.
W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub warunków ww. Umowy, Inwestor może zostać wykreślony z grona Inwestorów, co skutkuje zablokowaniem dostępu do informacji przeznaczonych dla Inwestorów.
ARP S.A. nie doradza Inwestorom w zakresie oceny projektów inwestycyjnych i nie bierze odpowiedzialności za skutki ich ewentualnych decyzji odnośnie jakichkolwiek przedsięwzięć.
Wszelkie dane dotyczące Inwestorów, w szczególności dane osobowe objęte są tajemnicą i są przechowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z póź. zmianami)
ARP S.A. nie będzie przekazywać podmiotom trzecim danych dotyczących Inwestorów bez ich zgody i wykorzysta je jedynie na potrzeby realizacji projektu.

Niniejszy Regulamin nie zakazuje ARP S.A. przekazywania informacji dotyczących zarejestrowanych Inwestorów w przypadkach, gdy organy administracji samorządowej lub państwowej, sąd arbitrażowy lub inne upoważnione organy zwrócą się z prośbą o przekazanie takich informacji.
ARP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczane na platformie przez Pomysłodawców.

Ochrona danych

Administrator chroni powierzone mu dane. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu danych i zapewnić poprawność danych oraz właściwe wykorzystanie informacji, Administrator wdrożył odpowiednie procedury fizyczne i zarządcze w celu ochrony gromadzonych danych, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
Osoba, która otrzyma pełen dostęp do Bazy Pomysłów będzie zobowiązana do nie wykorzystywania w sposób konkurencyjny informacji z biznesplanu oraz nie przekazywania zawartych w biznesplanie informacji osobom trzecim, nie związanym z procesem kojarzenia.
Inwestorzy prywatni, przedstawiciele sieci Aniołów Biznesu oraz pracownicy ARP S.A. zobowiązani są do podpisania deklaracji poufności dotyczącej informacji przekazywanych przez pomysłodawców.

Adresy e-mail

Użytkownik umieszczając swój adres e-mail w bazie danych odbiorców newslettera Platformy inwestornia.pl zgadza się na otrzymywanie materiałów informacyjnych przygotowanych przez pracowników Agencji Rozwoju Pomorza S.A. i instytucji współpracujących.
Administrator nie będzie udostępniać ani sprzedawać adresów e-mail użytkowników w żadnej formie.
Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych rozsyłanych w ramach działania Platformy.

Odpowiedzialność

Administrator nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, zupełności oraz kompletności informacji zamieszczonych na stronach Platformy. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości platformy bez uprzedzenia użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem platformy i jego treści w całości ponosi użytkownik.
Niektóre z linków w platformie odsyłają do serwerów administrowanych przez osoby lub spółki, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tych serwerach, w szczególności za ich zgodność z prawdą.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Platformy i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się na Platformi treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę.
Ponadto w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie, Administrator wyłącza jakiekolwiek gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje sprzedaży i przydatności do określonego celu.
W żadnym wypadku Administrator, podmioty powiązane z Administratorem, ani też partnerzy lub pracownicy Administratora lub spółek powiązanych z Administratorem, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się na Platformie, ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

Opłaty

Korzystanie z Platformy Inwestornia.pl jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników.

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Insusystem Sp. z o.o., dalej Stron Witryny.

Przez używanie Stron Witryny użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na używanie przez Strony Witryny ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Stron Witryny.

Użytkownik Stron Witryny może wyrazić uprzednią i świadomą zgodę na cookies poprzez zaakceptowanie konfiguracji usługi lub domyślnych ustawień przeglądarki, której używa. Jeżeli zaś ma zastrzeżenia co do działania cookies i odpowiednio zmieni domyślne ustawienia, oznaczać to będzie niewyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies.

Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji w charakterze cookies ma wyłącznie charakter prawidłowej realizacji usług Stron Witryny oraz mechanizmów ułatwiających korzystanie z witryny, takich jak zapamiętanie preferencji użytkownika, zapamiętanie danych logowania lub innych informacji o charakterze preferencji użytkownika. Gromadzone dane nie służą ich przetwarzaniu poza celom wskazanym w niniejszym regulaminie oraz polityce prywatności.

Możliwość określenia przez użytkownika strony warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji o charakterze cookies definiują możliwości techniczne tzw. przeglądarek internetowych. Informacja dla konfiguracji najbardziej popularnych przeglądarek znajduje się w sekcji FAQ Stron Witryny [lub poniżej].

Użytkownik akceptujący niniejszy regulamin wyraża zgodę na funkcjonowanie cookies w ramach Stron Witryny z zastrzeżeniem możliwości technicznego wyłączenia cookies (nie wyrażenia zgody) zgodnie z ustawieniami własnej przeglądarki

Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze użytkownika, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzane są różne Strony Witryny. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Czasami w plikach znajdują się informacje, które służą ułatwieniu użytkowania danej witryny.

Do czego używane są ciasteczek?

Strony Witryny używają ciasteczek w różnych celach:

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Na Stronach Witryny mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na urządzeniu użytkownika jedynie podczas korzystania ze Stron Witryny. Ciasteczka stałe pozostają na urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy zostaną usunięte.

Czy używane są ciasteczka podmiotów trzecich?

Tak, korzystając ze Stron Witryny użytkownik może otrzymywać ciasteczka pochodzące od podmiotów trzecich wynikających z technologicznego ułożenia komponentów. Cel, użytkownie i sposób gromadzenia danych w ramach ciasteczek jest spójny i analogiczny jak Stron Witryny. Więcej informacji na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Można jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na urządzenie użytkownika. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zablokowane zostanie używanie przez Strony Witryny ciasteczek, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Stron Witryny, na przykład może nie być w stanie odwiedzenie pewnych obszarów Stron Witryny bądź brak możliwości otrzymywania spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwia to także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości Stron i usług Stron Witryny.

Jak wyłączyć cookies?

Aby wyłączyć obsługę ciasteczek (cookies) w przeglądarce należy wykonać opisane poniżej czynności z uwzględnieniem używanej przeglądarki:

Przykład: Google Chrome

 1. W prawym górnym rogu kliknąć w symbol ustawień
 2. W otwartym menu wybrać opcję „Ustawienia”. W otwartym oknie na samym dole będzie przycisk „Pokaż ustawienia zaawansowane”. Wówczas pojawi się kilka dodatkowych pozycji. Kliknąć w link „Ustawienia treści” w polu „Prywatność”.
 3. W otwartym nowym oknie wybrać opcję „Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn”. 
 4. Można też wcisnąć przycisk „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” i w otwartym oknie kliknąć „Usuń wszystkie” – to usunie wszystkie dotychczas zapisane na komputerze pliki cookies.
 5. Można też zablokować obsługę ciasteczek na określonej witrynie. W tym celu pozostawić zaznaczoną opcję „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)”, ale kliknąć w przycisk „Zarządzaj wyjątkami”. W nowo otwartym oknie wpisać kluczową część adresu witryny (np. „adreswitryny” dla „adreswitryny.com”) i wybrać opcję „blokuj”, po czym kliknąć przycisk gotowe.

Przykład: Microsoft Internet Explorer

 1. W najnowszych odsłonach przeglądarki Microsoft Internet Explorer domyślnie schowany jest pasek menu. Aby go otworzyć należy wcisnąć lewy klawisz Alt lub F10 i wybraćz menu opcję „Narzędzia”, a z otwartego menu ostatnią pozycję „Opcje internetowe”:
 2. Po zatwierdzeniu w otwartym oknie wybrać zakładkę „Prywatność”, a później kliknąć w przycisk „Zaawansowane”.
 3. W otwartym okienku zaznaczyć wszystkie opcje dotyczące blokowania ciasteczek.
 4. Można też wykasować wszystkie dotychczas zapisane dane witryn. W tym celu w otwartym wcześniej oknie „Ustawienia internetowe” kliknąć w zakładkę „Ogólne” i tam wybrać opcję „Usuń” .
 5. W nowo otwartym oknie zaznaczyć opcję i kliknąć w „Usuń”.
 6. Zaznaczona opcja „Zachowaj dane ulubionych witryn sieci Web” pozwala na zachowanie danych witryn, które są wpisane w zakładce „Ulubione”. Jeśli nie nastąpi jej odznaczenie, ciasteczka nie zostaną usunięte ze wszystkich witryn.

Przykład: Mozilla Firefox

 1. W najnowszych odsłonach przeglądarki Mozilla Firefox domyślnie schowany jest pasek menu. Aby go otworzyć należy wcisnąć lewy klawisz Alt lub F10 i wybieramy z menu pozycję „Narzędzia”, a tam „Opcje”:
 2. W otwartym oknie wybrać zakładkę „Prywatność”.
 3. W tym oknie zmienić opcje widoczną pod nazwą „Program Firefox:” którą zmienić na „będzie używał ustawień użytkownika”.
 4. Nieco niżej odznaczyć opcję „Akceptuj ciasteczka”. Po tych zabiegach kliknąć w przycisk OK.
 5. Można też pozostawić włączoną opcję „Akceptuj ciasteczka” ale zablokować je na konkretnej witrynie. W tym celu kliknąć w przycisk „Wyjątki” widoczny na powyższym zrzucie ekranu i w nowo otwartym oknie uzupełniamy adres witryny i kliknąć w przycisk „Blokuj”.
 6. Można też wyczyścić wszystkie dotychczas zgromadzone ciasteczka. W tym celu w głównym menu (po wciśnięciu F10 lub lewego klawisza Alt) wybrać ponownie „Narzędzia”, a tam „Wyczyść historię przeglądania”.
 7. W nowo otwartym oknie wybrać „wszystko” w polu „Okres do wyczyszczenia” oraz zaznaczyć opcję „Ciasteczka” odznaczając pozostałe pola dotyczące czyszczenia.
 8. Wybór zatwierdzić przyciskiem „OK”.

Przykład: Opera

 1. W przeglądarce Opera kliknąć w przycisk „Opera” znajdujący się w lewym górnym rogu okna przeglądarki lub wcisnąć lewy klawisz Alt. W otwartym menu wybrać opcję „Ustawienia”, a później „Preferencje…”
 2. W nowo otwartym oknie wybrać zakładkę „Zaawansowane”, a później z listy zamieszczone w lewej części okna wybrać „Ciasteczka”.
 3. Zaznaczyć opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek” i kliknąć w przycisk „OK”.
 4. Można też wyczyścić wszystkie dotychczas zebrane ciasteczka wybierając opcję „Zarządzaj ciasteczkami”. W nowo otwartym oknie należy konsekwentnie klikać w przycisk „Usuń” dla każdej pozycji.


Wyślij sugestię